×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/12/15 - 11:12
  • بازدید : 99
  • تعداد بازدیدکننده : 96
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
دکتر حسن نیک نژاد:

ارائه نتایج 5 طرح تحقیقاتی در زمینه سلول های بنیادی و مهندسی بافت (+فیلم)
دکتر حسن نیک نژاد

(گروه فارماکولوژی)

بررسی اثر استفاده همزمان پونزیمود و سلول درمانی با سلول‏ های اپی‏ تلیالی پرده آمنیون (AECs) بر میلین ‏‏‏سازی مجدد در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس(کد پژوهان 12661)

ساخت و مشخصه یابی داربست طبیعی آمنیوکوریونی سلول زدایی شده با خاصیت القاگر رگزایی          (کد پژوهان 18403)

مقایسه مقاومت سلول های بنیادی اپیتلیالی پرده آمنیون انسانی در برابر اثر سیتوتوکسیک داروهای آبراکسان و پکلی تکسل و بررسی توانایی این سلول ها در برداشت و رها سازی این داروها                        ( کد پژوهان 27828)

بررسی و مقایسه اثرات پیش مواجهه در شرایط اسیدی و هایپوکسی بر سلول های بنیادی مشتق از پرده آمنیون انسانی(کد پژوهان 28183)

ارزیابی و مشخصه یابی داربست بر پایه ی آلژینات و هیدروکسی اتیل سلولز آماده شده به روش تر-ریسی برای مهندسی بافت تاندون(کد پژوهان 30165)

بررسی اثر استفاده همزمان پونزیمود و سلول درمانی با سلول‏ های اپی‏ تلیالی پرده آمنیون (AECs) بر میلین ‏‏‏سازی مجدد در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس(کد پژوهان 12661)

ساخت و مشخصه یابی داربست طبیعی آمنیوکوریونی سلول زدایی شده با خاصیت القاگر رگزایی          (کد پژوهان 18403)

مقایسه مقاومت سلول های بنیادی اپیتلیالی پرده آمنیون انسانی در برابر اثر سیتوتوکسیک داروهای آبراکسان و پکلی تکسل و بررسی توانایی این سلول ها در برداشت و رها سازی این داروها                        ( کد پژوهان 27828)

بررسی و مقایسه اثرات پیش مواجهه در شرایط اسیدی و هایپوکسی بر سلول های بنیادی مشتق از پرده آمنیون انسانی(کد پژوهان 28183)

ارزیابی و مشخصه یابی داربست بر پایه ی آلژینات و هیدروکسی اتیل سلولز آماده شده به روش تر-ریسی برای مهندسی بافت تاندون(کد پژوهان 30165)

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار معاونت پژوهشی
  • گروه خبری : 139718
کلمات کلیدی

فیلم‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست