×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی

کلیات

آزمایشگاه مرکزی مستقر در دانشکده پزشکی با تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در خرید هزینه کرد بیت المال انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها،  امکان بهره وری از     داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود و دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی با اولویت اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان گروه های آموزشی دانشکده پزشکی ایجاد می گردد. با توجه به تجربیات گذشته، ذکر این نکته ضروری است که کلیه دستگاه ها و وسایلی که برای آزمایشگاه مرکزی از طریق دانشکده خریداری می شود جهت استفاده عموم محققین و مطابق با ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی است.

ماده 1: تعریف

آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی تا زمان تاسیس آزمایشگاه مرکزی بر اساس طرح تفصیلی دانشگاه عبارتست از فضای فیزیکی موجود در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی با هدف گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از طریق فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی شامل فضاهای دستگاه ها و تجهیزات مناسب در دانشکده پزشکی تاسیس می گردد.

*تبصره 1: امکان گسترش بیشتر آزمایشگاه مذکور با عقد تفاهم نامه های همکاری بین گروههای آموزشی و معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی  به صورت استفاده از دستگاههای گروهها قابل انجام است.

ماده 2: اهداف

اهداف کلی تشکیل آزمایشگاه مرکزی بشرح زیر است:

1-2 استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی -در سطح دانشکده پزشکی

2-2 ارائه خدمات در زمینه تأمین نیازهای مشترک آزمایشگاهی گروه های مختلف آموزشی موجود در دانشکده به اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده پزشکی.

* تبصره2: آزمایشگاه با رعایت اولویت ها، در حد امکان از طریق سیستم رزرو الکترونیکی و دریافت هزینه، سعی در ارائه خدمات پژوهشی به سایر دانشکده های وابسته به دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، سازمان ها، شرکت ها ، مراکز علمی و محققین متقاضی را خواهد داشت.

* تبصره3:  خدمات این آزمایشگاه، آموزشی-پژوهشی و توسعه ای بوده و در این راستا گام بر می دارد و ارائه خدمات روتین درمانی در شان و وظیفه این آزمایشگاه نخواهد بود.

3-2 تسهیل و ارتقاء پژوهش و آموزش در گروه های آموزشی و افزایش همکاری های بین گروهی در دانشکده پزشکی

 

ماده 3: ارکان آزمایشگاه مرکزی

1-3 سرپرست آزمایشگاه مرکزی

2-3 شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

ماده4: اعضای شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

1-4 رئیس دانشکده پزشکی

2-4 سرپرست آزمایشگاه مرکزی به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و حکم رئیس دانشکده پزشکی به مدت دو سال تعیین می شود.

3- 4 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

4-4 معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی

5- سه نفر از اعضای  هیئت علمی خبره دانشکده پزشکی به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و با ابلاغ ریاست محترم دانشکده به مدت 2 سال تعیین می شوند.

* تبصره 4: دبیر جلسات شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی، سرپرست آزمایشگاه مرکزی است.

ماده 5: وظایف شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

1-5 بررسی و تصویب خط مشی، و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و فنی آزمایشگاه مرکزی

2-5 ارتقاء فعالیت های پژوهشی در گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و همکاری با سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و نیز سایر مراکز آموزشی- پژوهشی داخل و خارج کشور با توجه به اولویت های شوراهای پژوهشی دانشکده و دانشگاه.

3-5 بررسی و تصویب نیازهای آزمایشگاه مرکزی و تعیین نحوه هزینه اعتبارات مربوط

4-5 بررسی و تایید گزارش مالی و گزارش عملکرد شش‌ماهه و ارائه  آن به ریاست محترم دانشکده پزشکی

5-3 ارائه پیشنهادات و راهکارها در جهت ارتقاء کمی و کیفی آزمایشگاه

6-5 اظهار نظر در مورد نیاز سنجی های تجهیزات گروه های مختلف آموزشی دانشکده پزشکی

7-5 تدوین آیین نامه داخلی

تبصره 5: در صورت تغییر در مفاد اساسنامه آزمایشگاه مرکزی، باید جلسه ای  با اطلاع قبلی اعضا و با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی تشکیل و هر گونه تغییری با موافقت و تایید 5 نفر حاضر در جلسه به تصویب برسد.

8-5 اطلاع رسانی  مؤثر به گروه های آموزشی و سایر موسسات ذینفع

*تبصره6: قوانین، مقررات و دستورالعمل های تدوین شده در شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی نبایستی مغایر با دستورالعمل ها و مقررات دانشگاه باشد.

9-5 تصمیمات شورای راهبردی با بیش از 50% آرا قابل اجرا است.

ماده 6: وظایف سرپرست آزمایشگاه مرکزی

1- 6 تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی جهت پیشنهاد به شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

2-6 تهیه و تنظیم گزارش عملکرد شش‌ماهه و گزارش مالی جهت ارائه به شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

3-6 انجام مکاتبات و مذاکرات مرتبط با آزمایشگاه مرکزی

4-6 پیگیری و اجرای مصوبات شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی

ماده7:  نیروی انسانی آزمایشگاه

1-7 به‌کارگیری حداقل 4 نفر پرسنل با حداقل مدرک کارشناسی آزمایشگاه یا رشته مرتبط که یک نفر از آنها به عنوان ناظر فنی در آزمایشگاه مرکزی عهده دار مدیریت امور داخلی آزمایشگاه خواهد بود.

2-7 متصدی امور عمومی یک نفر

* تبصره7: آزمایشگاه مرکزی  در انجام فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی ثابت و مستقر نخواهد داشت.

* تبصره8:  ناظر فنی نا به پیشنهاد سرپرست آزمایشگاه و با ابلاغ معاون اداری و مالی دانشکده انتخاب می شود.

3-7 حداقل 2 نفر نیروی خدماتی

ماده8: نحوه ارائه خدمات

1-8 ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی به تمام گروه های آموزشی دانشکده پزشکی و نیز محققین سایر مراکز در چارچوب و دستورالعمل های مصوب شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی و با رعایت اولویت ها انجام خواهد شد.

 

ماده 9: نحوه تامین هزینه های آزمایشگاه 

1- 9 هزینه استفاده از دستگاه ها و خدمات بر اساس جدول تنظیمی در نرم‌افزار ثبت نام و رزرو الکترونیکی که جزئیات و بهای هر یک از خدمات به تفکیک در آیین نامه اجرایی ذکر خواهد شد، محاسبه و دریافت خواهد شد.

2- 9 کلیه درآمدهای آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی صرف  هزینه ها و در راستای گسترش و توسعه آزمایشگاه صرف خواهد شد.

3- 9 معاونت محترم امور اداری و مالی دانشکده پزشکی موظف است در خصوص هزینه کرد نگهداری، تعمیر و تجهیز آزمایشگاه مرکزی با توجه به اعتبارات دانشکده، آزمایشگاه مذکور را در اولویت قرار دهد.

اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی در 9 ماده و 8 تبصره در جلسه  مورخ  1394/11/24 در جلسه هیئت رییسه دانشکده پزشکی به تصویب رسید.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست