آماده نمودن زمینه های لازم برای به ثمر رسیدن طرحهای تحقیقاتی و  فراهم نمودن زمینه های لازم برای همکاری بین سازمانهای مختلف داخلی و خارجی. اجرای آئین نامه های وزارتی و دانشگاهی و همکاری جهت تدوین آئین نامه ها و پاسخگوئی در حیطه وظائف به سازمانها و افراد ذیربط. و تربیت هیئت علمی پژوهشگر وتقویت بنیه پژوهشی در فراگیران و برون دهی نتایج طرحهای تحقیقاتی. و نظارت بر روند طرحهای تحقیقاتی و تقویت بنیه های آموزشی، اجرائی و پژوهشی کارشناسان است. در راستای رسیدن به این اهداف این معاونت اقدام به برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت و تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و محققین جهت انجام امور پژوهشی کرده است.

اهداف اختصاصی:

تشکیل شورای پژوهشی دانشکده برای نظارت عالی

- تشکیل شورای مشاورین آمار و متدولوژی پایان‌نامه ها

- کمیته رابطین پژوهشی گروههای پایه و بالینی

- تشکیل کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی

- تشکیل کمیته سازمانی اخلاق از سال 1394 و بررسی کلیه طرح ها و پایان‌نامه ها

- برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی پروژه های تحقیقاتی با حضور مجریان

- بررسی و تصویب پروژه های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی )سقف بودجه تعیین شده  80000000 ریال(

- ثبت پایان‌نامه در مقاطع مختلف اعم از دستیاری تخصصی  و فوق تخصصی ،PhD ، پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد

- نظارت بر برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه های دستیاری تخصصی  و فوق تخصصی (از سال 1385)

- برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه دستیاران مختلف گروههای بالینی و پایه (سالانه) و حداکثر دو مرتبه درسال

- برگزاری کارگاه های پژوهشی جهت توانمندسازی اساتید محترم دانشگاه

- چاپ مجله Novelty in Biomedicineبصورت الکترونی از سال 1392

- چاپ مجله پژوهش در پزشکی

- مشارکت در برگزاری سالانه جشنواره پژوهشی ابوریحان (هفته پژوهش)

- تشکیل بانک اطلاعاتی و کارنامه اعضای هیئت علمی و فراگیران

- مشارکت فعال در ارزشیابی سالیانه فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده (حدوداً  800 عضو هیئت علمی)

- تهیه و ارسال گزارش های درخواستی در مورد طرح های تحقیقاتی و پایان‌نامه ها به ریاست محترم دانشکده و معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

- ارسال اسامی دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و PhDجهت دریافت پژوهانه به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از سال 1388

- اقدام و همکاری در راه‌اندازی و تکمیل پرتال معاونت پژوهشی دانشکده  بمنظوراطلاع رسانی اهم اخبارفعالیت های پژوهشی، همچنین دریافت فرم های پایان‌نامه و طرح های تحقیقاتی از سال 1390

-تمهیدات لازم برای دادن امتیازات مادی و معنوی جهت پژوهشگران وفعالیتهای پژوهشی

-جذب گرانت های داخلی وخارجی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست