×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

شماره تماس 22439951
کد پستی دانشکده پزشکی  1985717434 و 193954719
آدرس بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان طالقانی- دانشکده پزشکی- طبقه سوم
آدرس ایمیل mpd@sbmu.ac.ir
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست