پژوهشگران منتخب هیئت علمی در جشنواره ابوریحان بیرونی

 

دکتر محمد بیات(استاد گروه بیولوژی و علوم تشریحی)

دکتر معصومه رجبی بذل (دانشیار گروه بیوشیمی)

دکتر شاهین شادنیا(دانشیار گروه سم شناسی بالینی)

دکتر سوده غفوری فرد(استادیار گروه ژنتیک)

 

کتابهای برگزیده در جشنواره ابوریحان بیرونی

 

دکتر مژده حاکمی والا دانشیار رشته میکروبیولوژی، دکتر مهدی گودرزی  استادیار رشته میکروبیولوژی

مترجم کتاب:

آزمون های بیوشیمیایی تشخیصی در باکتری شناسی پزشکی

 

دکتر احمد مستعار، دکتر محمد هوشیاری استاد رشته فیزیک و مهندسی پزشکی

مولف کتاب:

اصول سیستم های تصویربرداری پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست