خانم دکتر میتراسادات رضایی

دانشیار گروه پاتولوژی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

 

خانم نوروزی

کارشناسی ارشد هماتولوژی

کارشناس آزمایشگاه

 

ایمیل: mpd@sbmu.ac.ir

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست