دسته بندی مواد پر خطر و هشدارهای مربوطه

دسته وعلامت

خصوصیات

هشدارها

دسته A:

گاز متراکم شده

- گاز داخل سیلندر تحت فشار است.

- سیلندر اگر حرارت یا آسیب ببیند ممکن است منفجر شود.

-خروج ناگهانی جریان گاز با فشار بالا باعث سوراخ شدن پوست و انسداد جریان خون و منجر به مرگ میشود.

- در حین حمل ونقل کلاهک محافظ سیلندر بسته باشد.

- از ایمنی مناسب سیلندرها اطمینان حاصل شود.

- دور از منابع حرارتی و آتش نگهداری شود.

- از رگولاتور مناسب استفاده شود.

- همیشه توسط مهار مناسب به دیوار متصل شود.

دسته B: مواد قابل

اشتعال و احتراق

 

- در تماس با حرارت، جرقه و شعله ممکن است بسوزد یا منجر شوند.

- مواد اشتعالی در دمای اتاق و مواد احتراقی وقتی حرارت ببینند میسوزند.

- دور از مواد دسته  C(مواد اکسیدی و احتراقی) نگهداری شوند.

- دور از منابع حرارتی، جرقه و شعله نگهداری شوند.

- در نزدیکی این مواد کشیدن سیگار اکیدا ممنوع است.

دسته C:

مواد اکسیدی

- میتوانند باعث سوختن و انفجار سایر مواد به واسطه تولید اکسیژن شوند.

- ممکن است به هنگام تماس، پوست و چشم را بسوزانند.

- دور از مواد دسته  B(مواد اشتعالی و احتراقی) نگهداری شوند.

- دور از منابع حرارتی و اشتعالی نگهداری شوند.

- استفاده از تجهیزات حفاظتی (دستکش) و پوشش های مناسب الزامی است.

دسته D قسمت 1:

موادی که باعث

اثرات سمی و

جدی میشوند.

- اگر این مواد استشاق شده فرو داده شوند یا از طریق پوست جذب شوند، ممکن است باعث مرگ سریع با آسیب جدی شوند.

- اجتناب از استشاق گاز  و بخارات آن.

-اجتناب از تماس با پوست و چشم.

- استفاده از تجهیزات حفاظتی (دستکش) و پوشش مناسب.

- در نزدیکی این مواد خوردن، آشامیدن و یا کشیدن سیگار اکیدا ممنوع است.

دسته D قسمت 2:

موادی که باعث

اثرات سمی دیگر میشوند.

- در صورت تماس مکرر یا طولانی مدت باعث مرگ یا آسیب های دائم میشوند.

- ممکن است سبب آسیب به کبد یا کلیه، سرطان، نوزادان ناقص الخلقه یا نازایی شوند.

- اجتناب از استشاق گاز  و بخارات آن.

-اجتناب از تماس با پوست و چشم.

- استفاده از تجهیزات حفاظتی (دستکش) و پوشش مناسب.

- در نزدیکی این مواد خوردن، آشامیدن و یا کشیدن سیگار اکیدا ممنوع است.

دسته D قسمت 3:

مواد پرخطر

بیولوژیک عفونی کننده

- عوامل میکروبیولوژیکی (باکتریها، ویروسها، قارچ ها و ترکیبات زهر دارشان) ممکن است سبب بیماری و مرگ شوند.

- استفاده از تجهیزات حفاظتی( دستکش) و پوشش مناسب.

- کار کردن با این مواد فقط در مناطق تعیین شده مجاز است.

- منطقه مذکور پس از تماس و کار با این مواد ضد عفونی شود.

دسته E:

مواد خورنده

- در صورت تماس، چشم و پوست را میسوزانند.

- در صورت استنشاق، بافت دستگاه تنفسی را میسوزانند.

- اسیدها و بازها جدا از یکدیگر نگهداری شوند.

- استنشاق این مواد اکیدا ممنوع است.

- اجتناب از تماس با پوست و چشم ها.

-  استفاده از تجهیزات حفاظتی (دستکش) و پوشش مناسب الزامی است.

دسته F: موادی که واکنش خطرناک دارند.

 

- ممکن است ناپایدار باشند و به دلایل تکان خوردن، فشار، حرارت و یا در معرض نور بودن، به طور خطرناکی واکنش دهند.

- ممکن است بسوزانند، منفجر شوند و یا با مخلوط شدن با مواد ناسازگار تولید گازهای خطرناک کنند.

- دور از حرارت نگهداری شوند.

- از تکان دادن و ایجاد اصطکاک اجتناب شود.

- استفاده از تجهیزات حفاظتی و پوشش های مناسب الزامی است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست