کمیته سازمانی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

کمیتههای سازمانی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی هستند. کمیتههای سازمانی در سازمانها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیر دولتی تشکیل میشود. کمیتة سازمانی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود. کمیتة سازمانی شامل 9 عضو حقوقی و حقیقی است و احکام اعضا توسط معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه صادر می شود. مدت عضویت اعضای کمیتة سازمانی 3 سال و قابل تمدید است. به ­جز طرحهای مرتبط با شبیه­سازی، سلول­درمانی و سلول­های بنیادی و مطالعات بین­المللی سایر طرحنامههای پژوهشهای زیست پزشکی موضوع این دستورالعمل، در کمیتههای سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است.


۱- رئیس دانشکده
۲- معاون پژوهشی دانشکده
۳- یکی از مدرسین اخلاق پزشکی و با اساتید مرتبط
۴- مسئول یا مشاور امور حقوقی
۵- یک نفر اپیدمیولوژیست و یا متخصص آمار حیاتی
۶- یک نفر از علماء مذهبی مسلط به مسائل فقهی و آشنا با موازین حقوقی و پزشکی
۷- 3 نفر از محققین برجسته در علوم پزشکی

8-  نماینده جامعه


تبصره ۱- رئیس دانشکده بعنوان رئیس و معاون پژوهشی ایشان بعنوان دبیر کمیته انتخاب میشوند. دبیر کمیته وظیفه سرپرستی و نظارت بر امور دبیرخانه کمیته را بر عهده دارد.


تبصره ۲- اعضای کمیته بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و با حکم  رئیس دانشکده مربوطه به مدت 3 سال به عضویت کمیته منصوب می شوند.

 

شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی


۱- بررسی طرحهای تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث ملاحظات شرعی ، حقوقی و اخلاقی از قبیل : رضایت آزمودنی ، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی ، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق ، رعایت رازداری ، مراعات حقوق همکاران ، استفاده صحیح از اطلاعات ، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...


تبصره ۱- در صورتیکه هر یک از اعضاء کمیته بعنوان مجری یا همکار در طرحها و پایان‌نامه های پژوهشی مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزیابی طرح مذکور در کمیته حق رای ندارند، در اینصورت رای اکثریت مطلق سایر اعضاء ملاک اعتبار است.
تبصره ۲- جلسات کمیته با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.


2- اجرای مصوبات و بخشنامه های کمیته کشوری و اعلام آن به محققین آن دانشگاه یا مرکز و منطقه زیر نظر

3- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری جهت ..... و اعلام نتیجه
4- انجام سایر امور محوله از سوی کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی یا معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه در حیطه شرح وظایف کمیته.

اعضای کمیته

     1.          دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر- رئیس کمیته

     2.          دکتر سیدعلی ضیایی  - دبیر کمیته

     3.         دکتر پروین یاوری - اپیدمیولوژیست

     4.          دکتر مرتضی عبدالجباری- روحانی

     5.          دکتر محمدتقی حسینی طباطبایی - پژوهشگر

     6.          دکتر محمدحسن قدیانی- پژوهشگر

     7.          دکتر محمد علی امام هادی- حقوقدان

     8.          دکتر مهرزاد کیانی - متخصص اخلاق زیست پزشکی

     9.          دکتر مهرداد حقیقی - پژوهشگر

   10.          دکتر مرضیه رامندی - ناظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

    11.          خانم نسرین خاطری- نماینده جامعه

اولین جلسه کمیته اخلاق دانشکده پزشکی سه شنبه 13 مردادماه 1394 در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار شد.

اصول اساسی بیانیه هلسینکی

نامه معاونین آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

دستورالعمل اجرای طرح ها و پایان‌نامه های چند مرکزی

 رضایت نامه شرکت در طرح

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

چک لیست نظارت بر کارآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی

راهنمای اختصاصی ایدز

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران

حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای کشوری مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی 

چک لیست نظارت بر مطالعات حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای اتحادیه اروپا

دستورالعمل بیهوشی و بی دردی حیوانات آزمایشگاهی

یوتنازی حیوانات آزمایشگاهی

محاسبه تعداد حیوانات مورد نیاز برای پژوهش

 
 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست