×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شورای پژوهشی دانشکده پژشکی

 

 

 

 

این شورا با ترکیب اعضای هیئت علمی پایه و بالینی در بررسی طرح های تحقیقاتی پیشنهادی، گزارش های پیشرفت طرح ها و گزارش های نهایی تصمیم گیری می کند. در این شورا همچنین سیاستهای کلان پژوهشی پیشنهاد می شود.

 

دبیر این شورا معاون پژوهشی وقت است و اعضای شورا به ترتیب حروف الفبا عبارتند از

 

1- دکتر حمید بهنیا تا 1394/12/16

2- دکتر عباس پیریایی

3- دکتر بابک ثابت

4- دکتر معصومه جرجانی

5- دکتر ژاله رجوی

6- دکتر پژمان ساسانپور

7- دکتر محمد رضا سهرابی

8- دکتر مصطفی شریفیان تا 1398/1/25

9- دکتر ناصر صادقیان تا 1393/12/10

10- دکتر ساغر صالحپور تا 1396/3/17

11- دکتر بهرام کاظمی

12- دکتر لطیف گچکار

13- دکتر نریمان مصفا

14- دکتر رضا میرفخرایی تا 1400/12/24

15- دکتر مهتاب نیرومند

16- دکتر مینو یغمایی

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست