انگل شناسی و قارچ شناسی

انگل شناسی و قارچ شناسی

Parasitology and Mycology

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه انگل شناسی و قارچ شناس 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
علی حقیقی استاد ۱۲۴ ۲۱۶۴ ۷.۰۰% ۲۷ ۳۸
مریم نیتی استاد ۸۸ ۱۶۵۹ ۲۰.۰۰% ۲۵ ۳۶
سیدجواد سیدطبائی استاد ۷۳ ۱۰۴۷ ۴.۰۰% ۱۸ ۲۸
زهره لاسجردی استادیار ۲۹ ۵۶۲ ۹.۰۰% ۱۴ ۲۳
سهیلا روحانی کلاگری استاد ۳۳ ۳۹۵ ۸.۰۰% ۱۴ ۱۹
سهام انصاری استادیار ۶۳ ۶۴۵ ۹.۰۰% ۱۳ ۲۳
انسیه لطفعلی استادیار ۶۲ ۵۱۳ ۹.۰۰% ۱۲ ۲۱
وحیده معین وزیری استاد ۲۸ ۲۹۲ ۵.۰۰% ۱۰ ۱۶
هوشنگ خزان دانشیار ۱۶ ۳۶۸ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
علی قجری دانشیار ۷ ۱۶۹ ۱.۰۰% ۷ ۷
فرید تحویلداربیدرونی دانشیار ۱۴ ۱۸۸ ۱.۰۰% ۶ ۱۳

 

 

تعداد کل مقالات

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تا آگوست 2023

387

 

 

شاخص  h-index

گروه انگل شناسی و قارچ شناس

تا آگوست 2023

39

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست