بیماری های عفونی کودکان

بیماری های عفونی کودکان

Pediatric Infectious Disease

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های عفونی کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
علی اکبر ولایتی استاد ممتاز ۳۱۸ ۴۹۸۱ ۷.۰۰% ۳۵ ۵۸
عبدالله کریمی استاد ۲۳۵ ۱۸۸۰ ۴.۰۰% ۲۲ ۳۳
سیدعلیرضا فهیم زاد استاد ۷۹ ۵۱۷ ۲.۰۰% ۱۳ ۱۸
شهناز آرمین استاد ۱۰۰ ۴۶۱ ۷.۰۰% ۱۱ ۱۷
سیدمحمدرضا بلورساز استاد ۳۸ ۲۲۱ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۲
صدیقه رفیعی طباطبائی استاد ۸۰ ۴۰۹ ۵.۰۰% ۹ ۱۶
رکسانا منصورقناعی استاد ۷۲ ۴۰۶ ۵.۰۰% ۹ ۱۷
فریبا شیروانی استاد ۷۱ ۳۳۶ ۱.۰۰% ۹ ۱۶
حسن پورمشتاق استادیار ۶ ۱۴ ۰.۰۰% ۲ ۳
حسن پورمشتاق استادیار ۶ ۱۴ ۰.۰۰% ۲ ۳

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیماری های عفونی کودکان

تا آگوست 2023

685

 

 

شاخص  h-index

گروه بیماری های عفونی کودکان

تا آگوست 2023

39

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست