بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

Pediatric Endocrinology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
محمدرضا علائی استاد ۶۲ ۳۴۷ ۴.۰۰% ۱۱ ۱۵
شاداب صالح پور دانشیار ۴۵ ۳۵۶ ۲.۰۰% ۱۰ ۱۷
هدیه صانعی فرد دانشیار ۲۶ ۱۵۹ ۱.۰۰% ۶ ۱۲
مرجان شکیبا دانشیار ۳۰ ۱۴۲ ۱.۰۰% ۶ ۱۱
آسیه مصلی نژاد استادیار ۱۵ ۵۰ ۰.۰۰% ۴ ۶

 

 

تعداد کل مقالات

گروه  بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

تا آگوست 2023

144

 

 

شاخص  h-index

گروه  بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

تا آگوست 2023

17

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست