بیماری های مغز و اعصاب کودکان

بیماری های مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neurology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های مغز و اعصاب کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سیدحسن تنکابنی استاد 96 862 0.01 17 25
پروانه کریم زاده استاد 97 544 0.08 13 18
محمد غفرانی استاد 52 401 0.01 12 17
محمدمهدی ناصحی دانشیار 49 239 0.02 10 13
محمدمهدی تقدیری استاد 36 215 0.01 9 13
فرزاد احمدآبادی دانشیار 28 163 0.03 8 11
نرجس جعفری استادیار 29 155 0.05 8 11
علی نیکخواه استادیار 26 165 0.01 5 12
محسن جوادزاده دانشیار 12 66 0 4 8
ساسان ساکت استادیار 16 64 0.01 4 7

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیماری های مغز و اعصاب کودکان

تا آگوست 2023

269

 

 

شاخص  h-index

گروه بیماری های مغز و اعصاب کودکان

تا آگوست 2023

21

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست