رادیوانکولوژی

رادیوانکولوژی

Radio-Oncology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه رادیوانکولوژی

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
حمیدرضا میرزائی استاد ۷۵ ۸۵۰ ۲.۰۰% ۱۶ ۲۷
بهرام مفید استاد ۶۰ ۵۳۷ ۶.۰۰% ۱۳ ۲۰
علی قنبری مطلق دانشیار ۴۸ ۵۶۰ ۱.۰۰% ۱۲ ۲۲
امیرشهرام یوسفی کاشی دانشیار ۲۹ ۲۵۶ ۶.۰۰% ۱۱ ۱۵
احمد عامری دانشیار ۴۶ ۳۸۶ ۵.۰۰% ۱۰ ۱۸
افشین رخشا دانشیار ۳۴ ۲۳۶ ۷.۰۰% ۹ ۱۴
زهرا سیاوش پور استادیار ۳۳ ۱۷۹ ۸.۰۰% ۹ ۱۲
محمد هوشیاری دانشیار ۲۶ ۱۸۳ ۱.۰۰% ۸ ۱۳
پیام آزاده دانشیار ۳۶ ۲۲۲ ۲.۰۰% ۷ ۱۳
رباب انبیائی دانشیار ۲۷ ۱۵۶ ۲.۰۰% ۷ ۱۲
مرتضی طباطبائی فر استادیار ۱۶ ۱۵۰ ۱.۰۰% ۷ ۱۲
مونا ملک زاده مغانی دانشیار ۲۰ ۲۳۰ ۱.۰۰% ۶ ۱۵
علی یعقوبی جویباری دانشیار ۱۷ ۱۱۸ ۵.۰۰% ۶ ۱۰
احمد رضازاده مافی استادیار ۲۲ ۱۶۸ ۱.۰۰% ۵ ۱۳
شقایق کامیان دانشیار ۱۴ ۱۰۱ ۱.۰۰% ۳ ۹
میراحمد موسوی زاده استادیار ۱ ۰   ۰ ۰
معصومه کشوری استادیار ۰ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه پاتولوژی

تا آگوست 2023

446

 

 

شاخص  h-index

گروه پاتولوژی

تا آگوست 2023

47

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست