روماتولوژی کودکان

روماتولوژی کودکان

Pediatric Rheumatology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه روماتولوژی کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
رضا شیاری استاد 70 655 0.04 10 24
خسرو رحمانی استادیار 21 67 0 4 7
فاطمه فرشته مهرگان استادیار 5 61 0.01 4 5
مهرنوش حساس یگانه دانشیار 10 52 0.01 4 7
ودود جوادی پروانه دانشیار 21 68 0.04 4 7
آزاده زینب میرزایی استادیار 1 1 0 1 1

 

 

تعداد کل مقالات

گروه روماتولوژی کودکان

تا آگوست 2023

84

 

 

شاخص  h-index

گروه روماتولوژی کودکان

تا آگوست 2023

11

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست