ریه اطفال

ریه اطفال

Pediatric Pulmonology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه بیماری های ریه اطفال

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
محمدرضا مسجدی استاد ۳۱۶ ۵۹۹۸ ۴.۰۰% ۳۶ ۶۴
حمیدرضا جماعتی استاد ۱۹۵ ۱۷۲۰ ۵.۰۰% ۲۲ ۳۳
اسماعیل ایدنی استاد ۶۵ ۱۱۷۳ ۸.۰۰% ۲۰ ۳۳
عاطفه عابدینی دانشیار ۹۹ ۱۲۰۹ ۴.۰۰% ۱۵ ۳۳
مجید مختاری دانشیار ۵۶ ۷۴۵ ۱.۰۰% ۱۴ ۲۶
اردا کیانی دانشیار ۱۰۹ ۷۱۴ ۶.۰۰% ۱۴ ۲۲
پریسا عدیمی ناغان استاد ۴۷ ۱۲۶۵ ۱.۰۰% ۱۳ ۳۵
کتایون نجفی زاده دانشیار ۶۸ ۴۷۶ ۳.۰۰% ۱۲ ۱۷
مجید ملک محمد استاد ۴۸ ۳۳۴ ۱.۰۰% ۱۰ ۱۶
علیرضا اسلامی نژاد دانشیار ۳۸ ۲۹۲ ۳.۰۰% ۱۰ ۱۵
مریم السادات میرعنایت استادیار ۳۶ ۱۷۹ ۳.۰۰% ۹ ۱۲
ساسان توانا دانشیار ۱۸ ۲۴۰ ۱.۰۰% ۸ ۱۵
عاطفه فخاریان دانشیار ۵۶ ۲۰۰ ۶.۰۰% ۸ ۱۱
جلال حشمت نیا استادیار ۲۷ ۱۵۸ ۳.۰۰% ۷ ۱۲
مهرداد سلوکی دانشیار ۱۱ ۱۱۹ ۱.۰۰% ۶ ۱۰
خسرو آگین استاد ۲۰ ۷۹ ۲.۰۰% ۶ ۸
علی رضا کاشفی زاده استادیار ۱۵ ۵۵۸ ۱.۰۰% ۶ ۱۵
راما بزرگ مهر دانشیار ۱۸ ۱۴۲ ۳.۰۰% ۵ ۱۱
عباس فدائی خدمت دانشیار ۱۵ ۷۴ ۰.۰۰% ۵ ۸
مینو حبیبی استادیار ۳ ۶۳ ۰.۰۰% ۳ ۳
امیربهنام خوارزمی استادیار ۷ ۵۵ ۰.۰۰% ۳ ۷
مهدی خاتونی استادیار ۷ ۱۰ ۰.۰۰% ۲ ۳
سیدرضا هاشمی استادیار ۴ ۱۷۴ ۰.۰۰% ۱ ۴
آزاده مرادخانی استادیار ۷ ۶ ۰.۰۰% ۱ ۲
ابوذر مجیبیان استادیار ۱ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۱
مریم السادات معین آزادتهرانی استادیار ۱ ۵ ۰.۰۰% ۱ ۱
اکرم قنواتی استادیار ۱ ۴ ۰.۰۰% ۱ ۱
مریم زارع استادیار ۰ ۰   ۰ ۰
انیس فردموسوی استادیار ۱ ۰   ۰ ۰

 

 

تعداد کل مقالات

گروه بیماری های ریه اطفال

تا آگوست 2023

1025

 

 

شاخص  h-index

گروه بیماری های ریه اطفال

تا آگوست 2023

59

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست