سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

Clinical Toxicology

دسته بندی :‌ 106

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروهسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
شاهین شادنیا استاد ۱۱۷ ۳۶۴۶ ۴.۰۰% ۳۱ ۵۸
حسین حسنیان مقدم دانشیار ۱۹۰ ۲۱۷۳ ۲۰.۰۰% ۲۵ ۳۹
نسیم زمانی استادیار ۱۸۳ ۱۸۳۲ ۱۶.۰۰% ۲۲ ۳۶
عبدالکریم پژومند استاد ۲۷ ۹۳۳ ۱.۰۰% ۱۴ ۲۷
میترا رحیمی دانشیار ۳۹ ۳۳۶ ۵.۰۰% ۹ ۱۸
بابک مصطفی زاده استاد ۵۰ ۲۶۸ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
پیمان عرفان طلب اوینی استادیار ۳ ۵۷ ۰.۰۰% ۲ ۳

 

 

تعداد کل مقالات

گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

تا آگوست 2023

384

 

 

شاخص  h-index

گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

تا آگوست 2023

39

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست