مهندسی و فیزیک پزشکی

مهندسی و فیزیک پزشکی

Medical Physics and Biomedical Engineering

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه مهندسی و فیزیک پزشکی 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
هاشم رفیعی تبار استاد ۱۴۴ ۲۷۱۰ ۷.۰۰% ۲۵ ۴۸
پژمان ساسانپوریزدی استاد ۷۴ ۶۴۲ ۶.۰۰% ۱۴ ۲۲
مهدی قربانی استادیار ۱۱۲ ۶۱۴ ۱۷.۰۰% ۱۳ ۱۸
احمد شالباف دانشیار ۵۶ ۶۰۵ ۱۶.۰۰% ۱۳ ۲۴
محمدرضا دیوبند استاد ۷۱ ۵۵۹ ۷.۰۰% ۱۳ ۲۱
علی استکی استاد ۴۴ ۴۵۱ ۵.۰۰% ۱۲ ۱۹
علی عامری مهابادی دانشیار ۳۰ ۵۷۴ ۸.۰۰% ۱۰ ۲۴
عظیم اربابی استاد ۲۳ ۲۰۱ ۳.۰۰% ۸ ۱۴
احمد مستعار استاد ۳۵ ۱۷۰ ۷.۰۰% ۷ ۱۱
محسن احمدی دانشیار ۹ ۱۰۷ ۱.۰۰% ۵ ۹
رضا شاه قدمی مربی ۵ ۱۸۲ ۰.۰۰% ۴ ۵
محمدعلی تاجیک منصوری استادیار ۱۴ ۴۱ ۹.۰۰% ۴ ۶
فاطمه پاک نیت استادیار ۶ ۷ ۱۴.۰۰% ۲ ۲

 

 

تعداد کل مقالات

گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

تا آگوست 2023

466

 

 

شاخص  h-index

گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

تا آگوست 2023

34

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست