نفرولوژی کودکان

نفرولوژی کودکان

Pediatric Nephrology

دسته بندی :‌ 109

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه نفرولوژی کودکان

 

نام رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
مصطفی شریفیان درچه استاد 53 513 0.08 14 19
معصومه محکم استاد 45 360 0.06 10 17
رضا دلیرانی استاد 35 221 0.06 9 12
نسرین اسفندیار دانشیار 26 119 0.05 7 10
سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی دانشیار 6 188 0.02 5 6
زهرا پورنصیری دانشیار 16 49 0.02 4 6
محبوبه میرزائی استادیار 2 4 0.25 1 2

 

 

تعداد کل مقالات

گروه نفرولوژی کودکان

تا آگوست 2023

128

 

 

شاخص  h-index

گروه نفرولوژی کودکان

تا آگوست 2023

17

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست