ژنتیک

ژنتیک

Medical Genetics

دسته بندی :‌ 107

تا پایان مرداد ماه سال  1402
اعضا هیات علمی شاغل و بازنشسته گروه ژنتیک 

 

نام  رتبه علمی مقالات  استنادات  خوداستنادی H-Index  G-Index 
سوده غفوری فرد استاد ۷۵۱ ۸۰۸۷ ۲۰.۰۰% ۳۸ ۵۳
میرداود عمرانی استاد ۲۹۴ ۳۴۳۲ ۶.۰۰% ۲۸ ۴۱
آرزو صیاد دانشیار ۱۶۸ ۱۶۶۸ ۱۸.۰۰% ۲۲ ۳۰
رضا میرفخرائی استاد ۱۴۲ ۱۳۳۶ ۵.۰۰% ۱۹ ۲۸
ابوالفضل موفق استاد ۱۲۷ ۱۱۷۵ ۱۱.۰۰% ۱۸ ۲۸
سیدمحمدحسین قادریان دانشیار ۸۷ ۱۰۲۹ ۳.۰۰% ۱۸ ۲۸
فرخنده پوراسمعیلی دانشیار ۳۸ ۵۰۹ ۲.۰۰% ۱۰ ۲۲
سیدمحمد میریونسی کرهرودی استادیار ۶۱ ۳۰۲ ۱.۰۰% ۹ ۱۴
وحیدرضا یاسائی دانشیار ۴۸ ۲۶۵ ۳.۰۰% ۸ ۱۳
زهرا فاضلی عطار استادیار ۳۳ ۲۴۷ ۷.۰۰% ۸ ۱۴

 

 

تعداد کل مقالات

گروه ژنتیک

تا آگوست 2023

1294

 

 

شاخص  h-index

گروه ژنتیک

تا آگوست 2023

44

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست