×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وابستگی سازمانی دانشکده پزشکی:

School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

روش صحیح اعلام وابستگی سازمانی[1] مؤلفین[2]، و آدرس‌دهی واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقاله‌ها و گزارشهای علمی به شرح زیر است:

محل کار مؤلف

شیوه نگارش به فارسی

شیوه نگارش به انگلیسی

یکی از دانشکده‌های دانشگاه

گروه ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Department of …, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

یکی از بیمارستانها و مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه

گروه ...، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Department of …, … Educational Hospital, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه

مرکز تحقیقات ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

… Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

یکی از واحدهای تحقیقات بالینی بیمارستانها و مراکزی آموزشی- درمانی دانشگاه

واحد توسعه پژوهشهای بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Clinical Research  Development Center, … Educational Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

اگر محل کار مؤلف، هم در گروه آموزشی یکی از دانشکده‌ها و هم در یکی از مراکز تحقیقاتی باشد و مقاله، حاصل انجام کار تحقیقاتی در آن مرکز تحقیقات باشد، در این صورت باید هر دو وابستگی سازمانی را به همان ترتیبی که در مقابل نشان داده شده است، اعلام نماید.

1- مرکز تحقیقات ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2- گروه ...، دانشکده ... ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

1-  … Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of …, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

1- مرکز تحقیقات ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2- گروه ...، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

1-  … Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of …, … Educational Hospital, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

اگر محل کار مؤلف، هم در گروه آموزشی یکی از دانشکده‌ها و هم در یکی از واحدهای توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان باشد و مقاله، حاصل انجام کار تحقیقاتی در آن واحد توسعه تحقیقات باشد، در این صورت باید هر دو وابستگی سازمانی را به همان ترتیبی که در مقابل نشان داده شده است، اعلام نماید.

1- واحد توسعه پژوهشهای بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2- گروه ...، دانشکده ... ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

1- Clinical Research  Development Center, … Educational Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of …, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

1- واحد توسعه پژوهشهای بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2- گروه ...، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

1- Clinical Research  Development Center, … Educational Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of …, … Educational Hospital, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

شعبه بین الملل دانشگاه

شعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

International Branch, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

در صورتی که مؤلف، دانشجو است و مقاله، حاصل طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

یا:

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات ...، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

Student Research Committee, School of …, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

OR:

 

Student Research Committee, … Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

سایر موارد:

الف) در صورتی که مقاله، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی مصوب در یکی از مراکز دانشگاه است، در قسمت "تشکر و قدردانی" مقاله (Acknowledgments) ذکر این موضوع و اعلام کد ثبت طرح، الزامی است.

مثال:

مقاله حاضر، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی مصوب در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی با کد ثبت ... است.

The present article is financially supported by “Research Department of the School of Medicine” (Grant No.: …).

 

ب) در صورتی که مقاله، حاصل کار پایان نامه دانشجو است، ذکر نام و نام خانوادگی دانشجو، شماره ثبت پایان نامه و عبارت "مستخرج از پایان‌نامه دانشجویی" در قسمت "تشکر و قدردانی" مقاله (Acknowledgments) مقاله، الزامی است.

مثال:

مقاله حاضر، مستخرج از پایان نامه دانشجویی خانم/ آقای ... با شماره ثبت .... در دانشکده .... دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

This article has been extracted from the thesis written by Ms. /Mr. … (Registration No.: …).

 

ج) در صورتی که مقاله، مستخرج از پایان نامه یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باشد:

  • حتماً باید وابستگی دانشجو، یکی از مراکز زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باشد.
  • حتماً باید استاد راهنما (اول یا دوم*) از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شود.
  • حتماً باید استاد راهنما (اول یا دوم*)، نویسنده مسئول مکاتبات مقاله باشد.

 

د) باید توجه داشت که چنانچه مقاله، نتیجه همکاری و مشارکت بین دو یا چند دانشگاه باشد، در ارزشیابی دانشگاهها، برای هر یک از مؤلفین، اولین وابستگی سازمانی وی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین لازم است در چنین مواردی، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اولین وابستگی سازمانی خود را، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام نمایند.[1] Affiliation

[2] Authors

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست