برگزاری 6 دوره کارگاه ساخت حساب کاربری در googel scholarو تعیین H indexدر روزهای شنبه مورخ 1394/1/29 ، 1394/2/5 ، 1394/2/19، 1394/3/2، 1394/3/16 و روز چهارشنبه مورخ 1394/4/3. در این کارگاه معاونین و رابطین پژوهشی 30 گروه آموزشی دانشکده پزشکی با روش ساخت حساب کاربری و نحوه تدوین داده های پژوهشی آشنا شدند. مدرس این کارگاه دکتر فروزان کریمی دانشیار گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی بود.

 

آشنایی با مطالعات متاآنالیز و  systematic review نحوه دریافت مقالات از پایگاههای مختلف اطلاعاتی- اصول آماری متاآنالیز- معرفی نرم افزارهای موجود و نحوه استفاده از آن- نحوه به‌کارگیری داده ها در مقاله متاآنالیز در تاریخ چهارم تیر 1394 برگزار شد

 

کارگاههای روش تحقیق دستیاران کارگاههای روش تحقیق PhD کارگاههای روش تحقیق هیئت علمی

اولین دوره کارگاه روش تحقیق

اولین دوره کارگاه روش تحقیق

اولین دوره کارگاه روش تحقیق

دومین دوره کارگاه روش تحقیق

دومین دوره کارگاه روش تحقیق

دومین دوره کارگاه روش تحقیق

سومین دوره کارگاه روش تحقیق

سومین دوره کارگاه روش تحقیق

سومین دوره کارگاه روش تحقیق

چهارمین دوره کارگاه روش تحقیق

چهارمین دوره کارگاه روش تحقیق

 

پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق

پنجمین دوره کارگاه روش تحقیق

 

ششمین دوره کارگاه روش تحقیق

ششمین دوره کارگاه روش تحقیق

 

هفتمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

هشتمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

نهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

دهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

یازدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

دوازدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

سیزدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

چهاردهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

پانزدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

شانزدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

هفدهمین دوره کارگاه روش تحقیق

   

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست