صورتجلسات

جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3
جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6
جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9
جلسه 10 جلسه 11  

گزارش تصویری

بازدید ازآزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاریخ 3-4-1398


 

بازدید از شرکت سیناژن تاریخ 12-9-1398
کارگاه تصویر برداری پیش بالینی تاریخ3-7-1398
کارگاه ثبت اختراع تاریخ 10-10-1398
همایش چگونگی تاسیس شرکت دانش بنیان با تاکید بر حوزه سلامت تاریخ 10-7-1398

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست